Bitchslap Barbie

There’s a new toy in town, and her name is Bitchslap Barbie

Posts Tagged ‘HIV

HIV och AIDS

with one comment

En av de mest intressanta sjukdomarna som finns är HIV, både ur ett rent samhällsperspektiv och medicinskt. Eftersom det ändå är en blogg och inte en bok jag skriver så får jag väl ändå hålla mig ganska kort och ytligt, men jag ska försöka få med det intressanta och det viktiga.

Historia

Under början på 80-talet beskrevs de första fallen av en helt ny sjukdom som drabbade ”4H-gruppen” homosexuella män, Haitier, heroinmissbrukare och hemofiliker (blödarsjuka) i USA. Man noterade att ovanligt många i dessa grupper drabbades av svåra infektioner av normalt förekommande ”snälla” bakterier, och i mycket högre utsträckning drabbades av en hudtumör som normalt är mycket ovanlig. Den sjukdom eller det syndrom som upptäcktes i USA karakteriserades av ett mycket dåligt immunförsvar med flertalet svåra och ovanliga infektioner, och fick således namnet aquired immunodeficiency syndrome, eller på svenska förvärvat immunbristsyndrom.

Det första dokumenterade fallet av HIV är från 1959. Genom att analysera virusets mutationsfrekvens och jämföra det nuvarande viruset med SIV (simean immunodeficiency virus, som är apornas motsvarighet och ursprunget till HIV) kan man räkna ut att smittan måste överförts från apa till människa någon gång under slutet på 1800-talet eller början på 1900-talet. Det finns två stammar av HIV (HIV-1 och HIV-2), och de har troligen överförts från apa till människa av två olika arter av apor och vid två helt olika tillfällen.

Viruset isolerades av två forskargrupper i stort sett samtidigt, Montagniers grupp i Paris fick nobelpriset 2008, och Gallos grupp från USA.

I Sverige är smittan ffa mellan intravenösa missbrukare, men också sexuell. Globalt är det också vanligt med smitta från moder till barn, och inom sjukvården via orena blodprodukter.

Virusets uppbyggnad och funktion

Viruset ser schematiskt ut som här bredvid. Gp120 är det protein som binder till T-hjälparcellernas CD4-receptor. Dessa celler är virusets huvudsakliga måltavla och brukar kallas CD4-celler. För att viruset ska kunna binda krävs dock en co-receptor. De viruset använder kallas CCR5 och CXCR4. CCR5 används mest av HIV-1, och framför allt tidigt i förloppet, medan CXCR4 används av HIV-2 och av HIV-1 när patienten utvecklat AIDS. HIV-2 är generellt ett ”snällare” virus, med lägre virulens, lägre smittsamhet och det finns nästan bara i Västafrika. Problemet är att många av de läkemedel vi har mot HIV inte är lika effektiva mot HIV-2 som mot HIV-1.

Intressant är att vissa individer har muterade coreceptorer och kan då inte bli infekterade av HIV.

Viruset har med sig sin RNA-molekyl och tre enzymer, omvänt transkriptas, integras och proteas. Omvänt transkriptas (reverse transcriptase, RT) använder viruset när det fört in sitt RNA i målcellen för att göra om det till DNA. Integraset används sedan för att sammanfoga virusets DNA med vårt. Detta gör att viruset kan ligga latent eller att det kan starta bildandet av nya virus. Så länge viruset ligger latent i sin målcell kommer inte immunförsvaret att känna igen det och det kan således ligga latent i princip obegränsat länge, men när viruset kommer ur sin latensfas och börjar skapa nya proteiner så kommer dessa att uttryckas på CD4-cellens utsida och immunförsvaret känner då av att det är något kroppsfrämmande och dödar CD4-cellen.

Det sista enzymet som viruset har med sig, proteaset, används för att klyva de långa proteinkedjorna som bildas till rätt längd så att det blir funktionella proteiner. Utan det här proteaset kan inte viruset skapa fungerade proteiner.

Virusets RT och vårat RNA-polymeras har dålig kopieringsförmåga, och gör ganska ofta fel när det ”skriver av” och HIV har därför hög mutationsfrekvens. Varje individ med HIV kan alltså ha uppåt en miljon olika mutationer av samma virus (pseudospecies), detta är delvis detta som gör det så svårt att skapa ett fungerande vaccin.

Symtom

Vid HIV-infektion får man först en kraftig ökning av virus i blodet, primärinfektion, som ger symtom hos vissa individer. Efter detta följer en period med relativ symtomfrihet då immunförsvaret klarar av att hålla viruset under relativ kontroll och nybildningen av CD4-celler uppväger nedbrytningen. Så småningom tar viruset över och vi får sjunkande antal CD4-celler och mer och mer symtom, AIDS.

Primärinfektion

Ungefär hälften av de som smittas av HIV får ett par veckor efter insjuknandet symtom. Dessa symtom brukar vara förkylningslika, feber, förstorade lymfkörtlar och ont i halsen. Vissa får också ett finprickigt utslag över kroppen. Bilden kan likna den vid mononukleos och skall alltid misstänkas hos vuxna där det visar sig att man är negativ för mononukleos trots symtom. Symtomen brukar försvinna efter 1-2 veckor.

Förlopp

Efter primärinfektionen hamnar man i en mer kronisk sjukdom. Här har man som sagt inga eller mycket få symtom och sjukdomen håller sig relativt stabil. CD4-cellerna minskar dock successivt tills opportunistiska infektioner börjar uppstå.

AIDS

I Sverige defineras AIDS som att man är HIV-positiv och har en opportunistisk infektion (se nedan) eller malignitet. På vissa ställen i världen använder man också CD4-tal för att fastställa diagnosen. Normalt får man dock inga av de AIDS-definerande sjukdomarna om man har CD4-celler över 200 x 10^6/l. Det är idag ovanligt att man utvecklar AIDS i de länder som har ett utbrett program för behandling.

Diagnos

Diagnos kan ställas på två principiellt olika sätt, idag används båda två rutinmässigt i Sverige (ev olika lokalt på sjukhusen).

Man kan påvisa antikroppar mot HIV i blodet med en teknik som kallas ELISA. Den här metoden är bra, den har mycket få falskt negativa och falskt positiva och hittar både HIV-1 och HIV-2. Får man ett positivt test så gör man ytterligare ett (Western Blot) för att vara säker på diagnosen. Problemet med antikroppsbaserade test är att det tar 3 månader innan man kan vara helt säker på att ett negativt test faktiskt är negativt. Under primärinfektionen är tex risken ganska stor för falskt negativa.

Man kan då också använda direktpåvisning av virus, med endera antigentest eller HIV-RNA PCR vilket innebär att man påvisar virusets arvsmassa i blodet hos patienten. Detta finns tillgängligt snabbare än antikroppar. Man kan på det här sättet också bestämma hur mycket HIV som finns i blodet, kvantitativ PCR, detta är bra för att följa behandlingseffekt.

Behandling

HIV behandlas alltid med en kombinationsbehandling, med flera olika verkningsmekanismer. Detta för att minska resistensutveckling. Behandling påbörjas när CD4-talet är ca 350 x 10^6/l, eller om patienten får symtom. Detta ställer höga krav på patienten, dels eftersom det är mycket mycket viktigt att man tar varenda tablett på rätt tidpunkt, och dels eftersom det är livslång behandling när man väl påbörjat. Ett annat problem är biverkningar, illamående och diarré är vanliga och man kan också få viktuppgång, benmärgspåverkan och yrsel vilket kan leda till att man tvingas byta preparat.

RT-hämmare

Finns som nukelosidanaloger och icke-nukleosidanaloger. Dessa hämmar virusets enzym RT som ju behövs för att virus-RNA skall kunna omvandlas till DNA. Nukleosidanaloger gör detta genom att själva byggas in i virus-DNA istället för de ”riktiga” nukleinsyrorna. Nukleosidanaloger är tillräckligt olika nukleosiderna för att orsaka hämning av RT. Icke-nukleosidanaloger verkar direkt på enzymet.

Proteashämmare

Proteaset är ju virusets enzym för att klippa till proteinbitarna så att de blir rätt storlek och funktionella. HIV har ett eget proteas som är olikt det i våra celler. Man har alltså utvecklat ett läkemedel som selektivt ger sig på virusets proteas vilket leder till att virusets tillverkade proteiner blir oanvändbara.

Fusionshämmare

Fusionshämmare binder till specifika ytstrukturer på virusets yta när det bundit till CD4-cellen och hindrar därmed att virusets RNA tar sig in i målcellen.

Andra metoder

Lite nyare läkemedel är också integrashämmare, Integras är ju ett enzym som våra celler inte har och som därför är en bra måltavla. Integraset hämmas och det nybildade virus-DNA:t kan då inte infogas i våran arvsmassa.

CCR5-hämmare hämmar bindningen till cofaktorn CCR5, vilket leder till att viruset inte kan fusionera med målcellen. Verkar ungefär som fusionshämmare.

Vaccin

Förra veckan kom rapporter om att man nu hittat ett vaccin mot HIV som är mer effektivt än de vaccin man tidigare testat. Det här ger skydd i ungefär 1/3 av fallen.

Opportunistiska infektioner

Pneumocystispneumoni

Den vanligaste AIDS-definerande diagnosen. En av de första opportunistiska infektionerna som upptäcktes, tillsammans med Kaposis sarkom (se nedan). Man får symtom som torrhosta, feber och trötthet. Senare får man också svårt att andas. Diagnos ställs via PCR på upphostningar. Behandling i tidigt skede ger god prognos, och man kan också behandla profylaktiskt.

Tumörer

Den vanligaste är Kaposis Sarkom, och drabbar oftare HIV-infekterade homosexuella män som ofta har en co-infektion med humant herpesvirus-8 vilket ger ökad risk. Vanligt att det startar på fötterna men kan sitta över hela kroppen, även på slemhinnor.

Kaposis Sarkom

Kaposis Sarkom

Candida

Brukar börja dyka upp relativt tidigt i förloppet, ibland även med CD4-tal över 200 x 10^6/l. Även friska människor kan få Candida-infektioner, det är vanligt i munnen efter antibiotikabehandling. Hos HIV-patienter blir det dock ofta mer generaliserade infektioner och kan sitta i i princip hela mag-tarmkanalen. Med nya behandlingsmetoder är detta numera ovanligt.

CMV-reaktivering

De flesta människor har blivit infekterade med Cytomegalovirus redan i barndomen men har inga problem med det senare i livet. Vid HIV-infektion eller immunhämning av annan anledning kan man drabbas av en reaktivering, som då kan leda till långdragna infektioner. Dessa debuterar dock sällan med CD4-antal över 50 x 10^6/l, men kan då drabba ögon, hjärna, hjärnhinnor, matstrupe och binjurar.

Globalt

HIV är ju ett betydligt större problem globalt än det är i Sverige. Man beräknar att mellan 30 och 40 miljoner människor är smittade, i Sverige tror man att det finns ungefär 5000 bärare.

Ungefär 1/3 av de som är i behov av behandling får behandling, oftast beroende på ekonomi ( i Sverige kostar ett års behandling 50-150 000 per patient) och logistik, börjar man behandla så måste man också fullfölja behandlingen, som är livslång. Det är också viktigt att man tar alla tabletter eftersom om man missar tabletter så ökar risken för resistensutveckling.

Co-infektion med TBC

Är ett mycket stort problem globalt. 1/3 av jordens befolkning är smittade med TBC, och om man får coinfektion med HIV blir man betydligt sjukare och får mycket ofta aktiv TBC-infektion. Det är också vanligare att tuberkulosen sprider sig till utanför lungorna. Och som om inte allt detta vore nog så finns det ogynnsamma interaktioner mellan Rifampicin som är grundstenen i TCB-behandling och de antivirala läkemedlen mot HIV.

Annonser

Written by Bitchslap Barbie

4 oktober 2009 at 9:46

Publicerat i utbildning

Tagged with ,

Medicin och alternativmedicin

leave a comment »

En våldtäktsdömd läkarstudent måste sluta på läkarutbildningen. Jag kan tänka mig få värre saker som skulle kunna hända mig, än att tvingas sluta med min utbildning (förutom dödsfall och sådär då självklart). Det är ju dock inte så att man vill ha en våldtäktsman som doktor, så jag förstår länsrättens beslut.

*

Svenska och Kanadensiska forskare har kommit en bit längre på vägen att hitta ett vaccin eller botemedel mot HIV. Det rör sig om ett blodprotein som vi har i varierande mängd i kroppen, som kan skydda mot HIV-infektion.

*

Annars så tror denna kvinna på akupunktur. Jag gör det inte. Jag tror att hennes bröstmjölk kom igång av nån annan anledning – men så är jag ju en tjurig skeptiker också.

Written by Bitchslap Barbie

12 januari 2009 at 16:15

Ännu mer medicin

with 6 comments

Aftonbladet har fattat att ESBL är en bakterie som finns i Sverige. Vi inom vården fattade det ungefär 2006 eller 2007. Att bakterien är vanligt i Uppsala är heller ingen nyhet, under det värsta utbrottet testades alla inneliggande patienter en gång i veckan för förekomst av ESBL i avföring. Vad jag tycker är konstigt är detta

Operationen gick bra, men när Anders tillsammans med mamma Karin åkte för att hämta pappa låg han blek och apatisk i sin sjukhussäng. Han var helt nedsölad med avföring.

– Ingen hade sagt ett ord till oss om det och inte heller att det var smittsamt. Inte ska man väl ha en dödlig sjukdom när man kommer ut från ett lasarett, säger Anders.

Blek och apatisk, och nersölad med avföring är inte direkt symtom på ESBL-infektion. Snarare tyder blekheten och apatin på blodförlust efter operationen, och det där med avföringen låter bara jävligt underligt. ESBL kan väl i och för sig ge diarréer, om jag inte minns helt fel. Men varför tar man då hem pappan om man inte tycker att han verkar må bra?

Dessutom, sjukhus är det absolut farligaste stället att hålla till, bakterier som finns där är underliga, och inga som man har normal immunitet mot.

*

DN rapporterar att Risperdal och Haldol fördubblar risken för för tidig död hos dementa.

*

För ett litet tag sen läste vi ju i bla Aftonbladet att omskärelse kan minska risken för sexuellt överförd HIV-smitta. I Läkartidningen igår läste jag detta mycket intressanta. Det verkar alltså som att den omskärelsen inte skyddar när två män har sex med varandra.

En förklaring till detta kan enligt författarna vara att antivirala läkemedel minskar risken för överföring av HIV så pass kraftigt att omskärelse inte resulterar i någon ytterligare riskminskning men att omskärelse dock minskar risken givet att individen inte står på antiviral terapi.

Written by Bitchslap Barbie

9 januari 2009 at 16:42

HIV bromsas av selen

with 4 comments

Idag möttes jag av samma rubrik i AB, DN och SvD – speciellt bra är artikeln i SvD. Läs den! Mycket intressant är det förstås varför jag var tvungen att snoka reda på originalartikeln.

Ett gäng amerikanska forskare har alltså kommit på att mineralet Selen bromsar HIV-virusets förökning. Man har, vad jag förstår, vetat ett tag att personer med selenbrist har ökad morbiditet (sjuklighet) och mortalitet (dödlighet) i sin sjukdom, och nu har man då sett att om man ökar intaget av selen så kan man bromsa förökningen av HIV med 90%.

Man tror att selens antioxidativa egenskaper är en del av lösningen, man minskar den oxidativa stressen som viruset drar nytta av, och det leder till att patienten mår bättre.

I den nya studien har man undersökt vad, förutom den oxidativa stressen, det är som påverkas av selenet, och man har kommit fram till att det är virusets Tat-protein som påverkas. Tat är ett protein som behövs för virusets transkription – dvs när DNA översätts till RNA. Om Tat inte finns kan man förenklat säga att viruset inte kommer kunna föröka sig, för att det inte kan bilda de proteiner det behöver.

Detta är förstås väldigt intressant, då selen ju är ett billigt mineral som man kan köpa som kosttillskott lite överallt. Detta skulle kunna ha speciellt stor effekt i 3:e världen, då de som bekant inte får tillgång till samma dyra bromsmediciner som vi har.

Bilden nedan beskriver teorin. ROS innebär fria radikaler – alltså den oxidativa stressen.

hiv-and-selenium

Written by Bitchslap Barbie

30 november 2008 at 12:35

Publicerat i forskning

Tagged with , ,

Botad från HIV

leave a comment »

Aftonbladet skrev igår om en man i Tyskland som kanske har botats från HIV. Det är för det första intressant, trots att jag pluggar medicin hade detta helt missats av mig.

Det är självklart otroligt intressant, och verkligen lovande inför framtiden. Det lite underliga jag reagerade över fanns dock i kommentarerna.

är det så att vissa människor har denna mutation så fram med vart frivilliga kan testa sej och donera benmärg fort som attans. Jag skulle göra det direkt,för om jag kunde hjälpa andra att bli hiv-smittan så skulle jag inte tveka en sekund.

och

Låter ju suveränt hoppfullt! Men nu vill jag ju veta, vart (kan man?) testar man om man har denna mutation? OM jag hade den så skulle jag verkligen vilja hjälpa till! 🙂

Självklart är det hedervärt att vilja hjälpa till att bota HIV-smittade personer. Men varför ställer inte dessa personer upp för att donera benmärg till patienter med leukemi? Det är också en dödlig sjukdom, och man dör oftast snabbare av leukemi dessutom…

Är det så att det beror på att HIV är en mer ”känd” sjukdom? Eller att HIV värderas högre? Fan vet.

Tobiasregistret är ett benmärgsdonator-register som man, om man vill, kan anmäla sig till, om man tycker att även leukemier är värda att bota.

Written by Bitchslap Barbie

14 november 2008 at 16:35

Publicerat i intressant, medicin

Tagged with , , ,

Normandy High School

leave a comment »

I min favorittidning Aftonbladet, hittar jag en rätt skum artikel idag.

Det visar sig att Normandy High Scool (inte Norman HS som AB skriver) har HIV-testat ca 50 elever som eventuellt utsatts för viruset.

Det är ju egentligen jävligt osannolikt. HIV smittar ju som alla antagligen redan vet via kroppsvätskor – alltså blod, sex, från mamma till barn i livmodern och eventuellt via bröstmjölk.

Då är ju frågan hur 50 elever skulle kunna utsättas för smitta från samma källa, det första jag tänker på är skolmaten, men det känns osannolikt. Även om de 50 eleverna skulle stuckit sig på kanyler som använts av den HIV-smittade personen skulle ändå bara 0,15 elever som skulle blivit smittade. Ja om man tror på mina föreläsningskompendier från virologikursen i alla fall, enligt dem är det 0,3 % risk att smittas om man sticker sig på en kanyl med HIV-smittat blod. För att förtydliga så är föreläsningskompendiet skrivet av en professor i virologi, och jag utgår från att han vet vad han pratar om.

Ja, för att återgå till ämnet, HIV smittar ju antagligen sämre via mat än blod-blod, dels eftersom blodet i så fall späds ut i maten, så man får i sig färre viruspartiklar, och dels om maten är varm kan viruset också förstöras av detta. Plus att viruset inte smittar via munslemhinnan heller, såvida man inte har sår då förstås. Men även då är ju risken antagligen bra mycket mindre än 0,3 av 100.

Det hela är lite mystiskt tycker jag. Hur skulle man kunna utsätta 50 elever för smitta utan att sticka dem? Har de vaccinationsprogram i USA? Vaccineras de i så fall på skolan? Har de på nåt vis stuckits? Annars vet jag inte alls.

För 16-åriga Jasmine Lane blev nyheten slutet på hennes förhållande. När hennes pojkvän som studerar vid en närbelägen skola hörde talas om hiv-testerna på skolan, gjorde han slut direkt.

– Jag grät så mycket, berättar hon för CNN.

Jasmine Lane, din pojkvän är en idiot. En 16-årig idiot. Man blir inte mycket dummare än så.

Written by Bitchslap Barbie

24 oktober 2008 at 15:43

Publicerat i medicin

Tagged with ,

Tillåtet att sprida HIV

with 2 comments

Smittskyddsinsititutet har idag gått ut i alla tidningar och berättat att de tycker att man ska sänka, eller helt ta bort, straffet för att medvetet ha oskyddat sex om man är HIV-positiv. HIV-föreningarna i Sverige tycker att det här verkar vara en bra idé.

Sänka straffet kan jag kanske köpa, det rör sig trots allt om 10 år som man skulle kunna bli straffad till. Men å andra sidan så är det ju ändå så att de som blir smittade av HIV oftast blir det av nån som inte vet att han eller hon är smittad, och vet man inte att man är smittad så blir man ju ändå inte straffad.

Straffet drabbar då alltså de personer som medvetet riskerar att smitta andra med en dödlig sjukdom, och jag tror inte att man döms till 10 års fängelse om det har hänt en gång. Utan de straffen sparas nog till de stora grabbarna, typ diverse HIV-män och det där gänget.

Jag håller med gänget från Noas ark. Det verkar vara en bra idé att se över en 20 år gammal lag, det håller jag med om. Däremot tycker jag att de personer som verkligen med berått mod smittar flertalet personer ändå måste kunna dömas i enlighet med någon lag.

Vet man om att man har HIV så är det väl inte så svårt att informera eventuella partners om det, inte bara för att det är olagligt att låta bli, utan även av rent moraliska skäl. Det är ju ändå en minimal risk att personen blir smittad, och åtminstone jag skulle föredra att få fatta det beslutet själv, istället för att nån annan fattar det åt mig. Och jag vill verkligen inte att det beslutet i så fall fattas i stridens hetta.

Nu menar jag inte att alla människor med HIV är egoistiska sexgalningar, men det finns folk av alla sorter.

Written by Bitchslap Barbie

22 oktober 2008 at 19:36

Publicerat i medicin

Tagged with ,